Kasvun coachingilla tuloksiin

Työnäyte 2: (Pakettiauton vuokrausta harjoittava palveluyritys)

 

Pakettiautoja vuokraavalle yritykselle laadittiin kasvua tukeva liiketoimintastrategia sekä toiminta- ja kehittämissuunnitelma, jossa arvioitiin yrityksen riskien hallintaa ja kehitystoimintaa riskeihin varautumiseksi. Yritykselle laaditussa strategiakartassa huomioitiin toimialan kriittiset menestystekijät, yrityksen nykyiset vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet. Yrityksen kasvua mahdollistavat kilpailuedut määriteltiin ja niitä arvioitiin vertaamalla samalla alalla olevien toimijoiden kesken. Pakettiauton vuokraustoiminnassa kilpailuedut perustuvat tunnettuun brändiin, kilpailukykyiseen hinta/laatu- suhteeseen, asiakassuhteiden ylläpitoon ja selkeään markkinointiviestintään sekä tehokkaaseen resurssien hallintaan. Yritykselle laadittiin kannattavaa kasvua tukeva strategia sekä määriteltiin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Visioksi määriteltiin, että yrityksestä tulee vuoteen 2016 mennessä selkeä markkinajohtaja pakettiauton lyhytaikaisessa vuokrauksessa Suomen markkinoilla. Visiolle ja tavoitesetannalle määriteltiin myös perustelut ja mittarit taloudellisine suunnitelmineen. Yritysasiakas oli lähtökohtaisesti vastannut Arvoverkko Oy:n www-sivuilla olevan Tarveratkaisu-palvelun kysymyksiin.

Tarveratkaisu-palvelu auttaa yrityksen toimitusjohtajaa kartoittamaan oman yrityksensä liiketoiminnan kehittämistarpeen. Tämän lisäksi suoritettiin henkilökohtainen haastattelu, jossa kartoitettiin mm. omistajan tahtotila ja tavoitteet kasvuvalmiuksien kehittämiselle. Yrityksen tulevaisuuden tavoitetila suhteessa kasvuun kartoitettiin johdon itsearvioinnilla toimialan näkymistä ja markkinoiden tarpeesta sekä määrittelemällä yrityksen yleiset ja tulevaisuuden näkymät. Tämän lisäksi laadittiin vertaileva kilpailija-analyysi toimialan kriittisistä menestystekijöistä johdettuna. Konsultoinnin tuloksena oli toimeksiannon tavoitteen mukaisesti laadittu dokumentoitu liiketoimintasuunnitelma tukemaan yrityksen kasvuvalmiuksien kehittämistä. Lopputulokseen vaikuttivat yhteistyön sujuvuus asiakasyrityksen ja palvelun toteuttaneen asiantuntijan välillä sekä asiantuntijan ammattitaito/asennoituminen. Palaute toimeksiannosta oli erinomainen.