Työnäyte 2: (Palveluyritys, pakettiauton vuokraus)

Konsultoinnin tavoitteena oli päivittää yritykselle aiemmin laadittu strategiakartta sekä määritellä ja luoda palvelutuotannon ohjaus- ja johtamisjärjestelmän toimintaperiaatteet ja sisältö yrityksen kannattavaa kasvua, ammattitaitoa ja palveluasennetta lisäämään. Yritysasiakkaan tarve yrityksen kasvuvalmiuksien kehittämiselle kartoitettiin henkilökohtaisilla pääomistajien avainhenkilöhaastatteluilla. Osana haastattelua kartoitettiin Arvoverkko Oy:n 3 T-mallin avulla yritysjohdon/omistajien tahtotila, tavoitteet ja tarpeet. Tämän lisäksi suoritettiin johdon itsearviointi, jossa määriteltiin strategian ja mittaamisen osalta nykytila suhteessa tavoitetilaan.

Yrityksen lähtötilanne kasvun tekemiseen oli erinomainen, koska yritykselle laadittu uusi konsernin omistusrakennemalli oli saatettu toimintakuntoon loppuvuodesta 2012. Yrityksen nykytila kartoitettiin laatimalla aluksi päivitetty strategiakartta, johon kuvattiin yrityksen tavoitteellista toimintaa ohjaavat arvot, toimialan kriittiset menestystekijät sekä laatimalla yritykselle swot-analyysi, jossa määritelttiin yrityksen vahvuudet, heikkoudet sekä uhat ja mahdollisuudet. Kriittisiin menestystekijöihin vastaamiseksi yritykselle määriteltiin kasvua tukevat kehittämisen painopistealueet sekä toimenpiteet, jotka toimivat toteutussuunnitelman pohjana strategiaa jalkautettaessa käytännön toimintaan tuloksen tekemiseksi. Yrityksen tilannetta suhteessa kasvuun kartoitettiin laatimalla toimialasta ja markkinoista näkemys isännöinti- ja kiinteistöpalvelujen kokonaistarjonnan nykytilasta ja keskeisistä kilpailijoista. Nykytilaa arvioitiin benchmarkkaamalla kilpailijoiden taloudellisia tunnuslukuja sekä kriittisten menestystekijöiden saavuttamista yrityksen ja kilpailijoiden välillä.

Yrityksen tulevaisuuden tavoitetilan jälkeen määriteltiin Isännöintialan trendit ja tulevaisuuden näkymät, jonka pohjalta täsmennettin yrityksen visio vuodelle 2017 ja tavoiteasetanta. Yritykselle laadittiin vision pohjaksi kasvun skenaariosuunnitelma, jossa arvioitiin yhtenä skenaariona laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi yrittäjävetoisella toimintamallilla siten, että yrityksellä olisi toimintaa pääkaupunkiseudun lisäksi valituilla maantieteellisillä paikkakunnilla kuten Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Vision konkretisoimiseksi laadittiin kasvua tukeva investointi- ja tulossuunnitelma. Alustavasti laadittu tulossuunnitelma pohjautuu orgaaniseen kasvuun. Kasvun varmistamiseksi luotiin täysin uudenlainen asiakaskeskeinen palvelutuotannon ohjaus- ja johtamismalli.

Jatkosuunnitelmaksi määriteltiin mm. franchising-mallin soveltuvuuden arviointi kasvun vaihtoehdoksi, yrittäjä-isännöintimallin suunnittelu, uusien asiakaskohtaisten tuotteiden ja palveluiden luominen sekä teknillisen ja toiminnallisen ratkaisun valinta ja käyttöönotto sekä teknologian hyödyntäminen sisäisten ja ulkoisten palveluiden läpinäkyvyyden ja käytettävyyden lisäämisessä. Konsultoinnin tuloksena yritykselle luotiin uusi ohjauksen- ja johtamisen malli ja otettiin aktiivisesti käyttöön vuosisuunnitelmat sekä toiminnanohjaustaulukot sekä isännöitsijöille, että kiinteistösihteereille ja kirjanpitäjille. Lopputulokseen vaikuttivat johdon ja henkilöstön sitoutuminen projektin toteutukseen, asiantuntijan asenne/ammattitaito sekä hyvin laadittu ja toteutettu projektisuunnitelma. Asiakaspalaute oli erinomainen.