Työnäyte 3: (Informaatioteknologian yritys)

Liiketoimintasuunnitelmassa kilpailuetujen määrittely ja arviointi perustui toimialan kriittisten menestystekijöiden kautta tapahtuvaan vertailuun yrityksen ja kilpailukentässä olevien toimijoiden välillä. Ohjelmistojen suunnittelu ja kehitysliiketoiminnassa kilpailuedut perustuvat myynti- ja markkinointiosaamiseen, ohjelmistoratkaisun helppokäyttöisyyteen, laajennettavuuteen ja soveltuvuuteen asiakaskohderyhmän prosesseissa, yhteistyöverkoston hallintaan sekä kustannustehokkuuteen. Yritykselle laadittiin kasvuun tähtäävä strategia, joka kuvattiin laaditun strategiakartan avulla. Strategiakartassa kuvattiin yrityksen tavoitteellista toimintaa ohjaavat arvot, toimialan kriittiset menestystekijät, yrityksen swot-analyysi sekä kehittämisen painopistealueet. Lisäksi laadittiin toiminta- ja kehittämissuunnitelma strategian jalkauttamiseksi käytännön toimenpiteiksi.

Toiminta- ja kehittämisuunnitelmassa kuvattiin toiminta-askeleet, priorisoitiin asiat 1-3, määriteltiin onko kyseessä prosessi/projekti sekä nykytilan aste sekä määriteltiin eri toiminta-askeleille resurssit ja aikataulu. Toimeksiannossa kartoitettiin yrityksen tulevaisuuden tavoitetila suhteessa kasvuun . Toimialan näkymät selvitettiin temtoimialapalvelu.fi kautta saadusta toimialaraportista sekä Tietotekniikan Liitto ry:n julkaisuista. Markkinoiden tarve määriteltiin samoin kuin yrityksen yleiset näkymät tulevaisuudessa ja kilpailutilanne. Tulevaisuuden kasvua ohjaamaan yritykselle määriteltiin kasvua tukeva visio ja tavoiteasetanta. Tavoiteasetannassa huomioitiin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet perusteluineen. Yritykselle laadittiin myös kasvua ja kansainvälistymistä tukeva investointisuunnitelma. Investointisuunnitelmassa huomioitiin investointikohde perusteluineen, kustannusarvio, investoinnin vaikuttavuus ja ajankohta.

Konsultoinnin tuloksena oli toimeksiannon tavoitteen mukaisesti laadittu suunnitelma tukemaan yrityksen kasvua ja kehittymistä. Erinomaiseen lopputulokseen vaikuttivat yhteistyön sujuvuus palvelun toteuttaneen asiantuntijan ja yritysasiakkaan välillä sekä asiantuntijan ammattitaito ja asennoituminen.